Moją dewizą jest "Wybierzmy Sprawdzoną Przyszłość" ponieważ budujemy ją od dawna. Zrobimy to razem!


Protest w sprawie przebiegu KDP

Przed­staw­iam Państwu pismo wys­tosowane do prezesa zarządu PKP w sprawie prze­biegu linii KDP przez teren gminy Błonie. protest

Szanowni Mieszkańcy,

Bardzo dziękuję wszys­tkim osobom przy­byłym na gminne uroczys­tości z okazji rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 maja i patrona strażaków św. Flo­ri­ana. To bardzo ważné, byśmy w dzisiejszym świecie nazy­wanym często „glob­alną wioską” nie zapom­i­nali o swo­jej tożsamości nar­o­dowej i cele­browali tak ważné rocznice. Dziękuję strażakom za współudział i pomoc w orga­ni­za­cji tego dnia, a także za pomoc okazy­waną nam w trud­nych i niebez­piecznych sytu­ac­jach.
Oby było ich jak najmniej.

Budżet na 2011 rok uchwalony

Gospo­darka finan­sowa gminy opiera się na planie finan­sowym, którym jest budżet Gminy uch­walany każdego roku przez Radę Miejską.

Przy­go­towanie pro­jektu budżetu jest wyłączną kom­pe­tencją Bur­mistrza, który jed­nak ma usta­wowy obow­iązek przedłożyć ten pro­jekt do zaopin­iowa­nia Region­al­nej Izbie Obra­chunkowej sprawu­jącej nadzór finan­sowy nad Gminą oraz Radzie Miejskiej jako organowi stanowiącemu.

Szanowni Mieszkańcy

Pier­wsze miesiące w roku upły­wają zawsze pod znakiem wytężonej pracy nad budżetem. Wypra­cow­anie najlep­szego rozwiąza­nia jest zawsze wynikiem współpracy rad­nych, pra­cown­ików urzędu i bur­mistrza. Poniżej prezen­tu­jemy najważniejsze dane doty­czące dochodów naszej gminy i planów zagospo­darowa­nia środków finan­sowych.
Pragnę serdecznie podz­iękować wszys­tkim Rad­nym, szczegól­nie z Komisji Budże­towej za wspólną pracę przy uch­wale­niu budżetu na rok 2011. Wiem jak trudno zde­cy­dować co jest ważné, a co ważniejsze. Chcielibyśmy, by wszyscy mieszkańcy gminy mogli korzys­tać z dobrych dróg, doposażonych szkół i przed­szkoli, czuli się bez­piecznie. Wiadomo jed­nak, że nie na wszys­tko star­czy pieniędzy w tym roku. Wybraliśmy więc sprawy najis­tot­niejsze, nie zapom­i­namy jed­nak o pozostałych, które będziemy real­i­zować sukcesy­wnie w kole­jnych lat­ach.
 

Szanowni Mieszkańcy

Zapewne już przyzwycza­il­iśmy się do wpisy­wa­nia nowej daty — 2011 roku. Jak zawsze, mamy nadzieję, ze ten rok będzie lep­szy, łaskawszy, bardziej szczęśliwy. Tego oczy­wiś­cie wszys­tkim serdecznie życzę.
Rok 2010 był pełen wyzwań dla Gminy Błonie, wielu udało nam się sprostać. Kole­jne miesiące z pewnoś­cią przyniosą ze sobą nowe zada­nia do wyko­na­nia, dlat­ego nie zwal­ni­amy tempa! Od początku obmyślamy, planu­jemy, omaw­iamy nowe inwestycje.

Droga wojewódzka 579 - spotkanie z mieszkańcami 7 stycznia 2011 r.

7 sty­cz­nia 2011 roku w błońskim ratuszu odbyło się spotkanie z przed­staw­icielami naszego społeczeństwa w sprawie prze­cią­ga­jącego się pro­cesu planisty­cznego nowego prze­biegu drogi wojew­ódzkiej 579.

W trak­cie spotka­nia mieszkańcy przekazali pismo, załąc­zone poniżej wraz z listą pod­pisów zebranych pod nim.

Decyzja SKO

W związku z licznymi pyta­ni­ami, odnośnie kwestii firmy Remondis i jej inwest­y­cji na tere­nie byłej “Mery” infor­muję, że 12 grud­nia ub. roku do Urzędu Miejskiego w Bło­niu wpłynęło pismo syn. akt KOA/​2784/​Ar/​10 z Samorzą­dowego Kolegium Odwoław­czego w Warsza­wie w sprawie odwoła­nia firmy Syn­er­gis Elec­trore­cy­cling S.A. od decyzji Bur­mistrza Bło­nia z dnia 30 lipca 2010 r. odmaw­ia­jącej ustal­e­nia warunków zabu­dowy dla inwest­y­cji w/​w firmy na tere­nie byłych zakładów “Mera-​Błonie”.

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w pier­wszej instancji. Uza­sad­nie­nie tej decyzji SKO zna­jdą Państwo na załąc­zonym skanie w/​w dokumentu.

Drodzy Mieszkańcy!

Czwartek, 23 Grudzień, 2010 — 15:39 CET


Właśnie mija miesiąc od ostat­nich wyborów samorzą­dowych. Dziękuję wszys­tkim, którzy w niedzielę 21. listopada udali się do lokali wybor­czych, aby oddać głos na swoich kandy­datów do władz samorzą­dowych: sejmiku wojew­ódzkiego, rady powiatu, rady miejskiej oraz na urząd burmistrza.

Bardzo się cieszę, iż udział w tych wyb­o­rach wzięło 53,95% uprawnionych do głosowa­nia mieszkańców Bło­nia — frek­wencja w naszej gminie była więc o ponad 6% wyższa, niż śred­nia krajowa.

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta i Gminy Błonie

Chci­ałbym niniejszym serdecznie podz­iękować za liczne przy­by­cie do lokali wybor­czych, i za wszys­tkie odd­ane w tegorocznych wyb­o­rach głosy. Szczegól­nie serdecznie dziękuję oczy­wiś­cie wybor­com, którzy zde­cy­dowali się zau­fać mnie i kandydatom na rad­nych z naszego komitetu wyborczego.

Zenon Reszka

Bur­mistrz Błonia

Będziemy kontynuować rozpoczęte dzieło!

Tak pokrótce można streś­cić nasz plan na nad­chodzącą kadencję.

Właśnie skończyliśmy dużą inwest­y­cję — Cen­trum Kul­tury — będziemy je dalej rozwi­jać i doposażać, a tu już czeka kole­jna, wcale nie mniejsza — tzw. ciąg dro­gowy od Bie­niewic, przez Piorunów, Pass, Wawrzyszew, Białuty, do Białutek i Witek. Na tę inwest­y­cję otrzy­mal­iśmy 12 mil­ionów zło­tych dofinansowania.

Półmetka dob­iega real­iza­cja zachod­niej obwod­nicy cen­trum miasta wraz z wiaduk­tem nad torami kole­jowymi — jej plany są już prak­ty­cznie gotowe. Budowa niemal w całości zostanie sfi­nan­sowana ze środ­ków wojew­ództwa mazowieckiego.

Rozpoczęły się prace nad docelową — wschod­nią — obwod­nicą miasta Błonie. Prze­bieg tej drogi jest wprowad­zony do doku­men­tów planisty­cznych gminy. Rozwiązanie to, ma wyprowadzić z miasta ruch z dróg wojew­ódz­kich 720579 oraz z trasy kra­jowej nr 2. Przeprowadzil­iśmy kon­sul­tacje społeczne w kwestii jej dokład­nego prze­biegu w kilku wari­antach. Będziemy kon­tyn­uować prace nad tą kon­cepcją, by zacząć stara­nia o jej real­iza­cję naty­ch­mi­ast po wybu­dowa­niu wiaduktu i zakończe­niu prze­bu­dowy prze­biegu drogi wojew­ódzkiej 579 w śladzie ulicy Towarowej.

Dopil­nu­jemy, by szy­bko i bez zbyt­nich utrud­nień dla miasta prze­biegła prze­bu­dowa odcinka drogi wojew­ódzkiej 720 od kra­jowej “2” do ul. Szkolnej.

Przy­go­towal­iśmy pro­jekty dróg w Kopy­towie i Cholewach w kierunku koś­cioła. Przyszedł czas na ich budowę. Będziemy kon­tyn­uować dzi­ała­nia w kierunku prze­bu­dowy ulicy Łąki — toczą się per­trak­tacje o pozyskanie reszty niezbęd­nych do tego działek.

Nadal będziemy remon­tować i utwardzać kole­jne drogi i ulice, budować ścieżki rowerowe i chod­niki — tu jest potrzebna sys­tem­aty­czna praca. Szczególną uwagę w tej kwestii poświęcimy terenom wiejskim.

W związku ze zwięk­sze­niem ilości miejsc pracy w gminie ist­nieje duże zapotrze­bowanie na budowę żłobka — młodzi rodz­ice chcą pra­cować i móc pozostaw­iać swe dzieci pod fachową opieką.

Musimy się zmierzyć z prob­le­mem sześ­ci­o­latków, które mają trafić do szkół — trzeba odpowied­nio dla nich wyposażyć sale i przy­go­tować szkoły. Pod­pisal­iśmy list inten­cyjny w sprawie naucza­nia dzieci z Bramek i okolic w szkole w Bożej Woli — będziemy prowadzić negoc­jacje w tej sprawie.

Rozpoczy­namy budowę nowego, dużego przed­szkola, do dokończenia jest budynek komu­nalny przy ulicy Engelmana.

Na zagospo­darowanie czeka teren parku Bajka i kom­pleksu sportowego za liceum im W. Broniewskiego. Opracu­jemy kon­cepcję docelowego zagospo­darowa­nia i pode­jmiemy stara­nia o ich realizację.

Mon­i­toru­jemy i apliku­jemy po środki zewnętrzne w każdym konkur­sie, który daje się do naszej gminy zas­tosować. W tej kadencji pozyskaliśmy ponad 30 mil­ionów zło­tych — staw­iamy sobie ambitny cel, by w następ­nej kadencji pozyskać więcej.

Nadal będziemy popraw­iać jakość pracy urzędu miejskiego i uspraw­niać współpracę z orga­ni­za­c­jami pozarządowymi.

Nadal będziemy pro­mować Błonie, jako miasto przy­jazne inwest­orom. Będziemy wspierać rozwój budown­ictwa mieszkan­iowego — zarówno indy­wid­u­al­nego, jak i wielorodzinnego.

Wspól­nie z Wojew­ódzką Komendą Policji wybudu­jemy w Bło­niu nowoczesny komis­ariat, zna­jdzie się w nim miejsce na Cen­trum Mon­i­toringu. Zaj­mowane doty­chczas przez Policję pomieszczenia zostaną wyre­mon­towane i adap­towane na potrzeby urzędu gminy — co poprawi zarówno warunki pracy urzęd­ników, jak i jakość obsługi interesantów.

Dokończymy rozpoczętą sieć mon­i­toringu i zamon­tu­jemy hotspoty, by mieszkań­com gminy zapewnić dar­mowy dostęp do internetu.

Będziemy naciskać na ZTM i Koleje Mazowieckie w kwestii wspól­nego biletu i obję­cia stacji: Błonie, Witanów i Boża Wola, tzw. “trze­cią strefą”.

Nadal będziemy wspierać rozwój dzi­ałal­ności sportowej i kul­tur­al­nej na tere­nie gminy. Na naszą pomoc i uwagę zawsze może liczyć młodzież — powołal­iśmy Młodzieżową Radę Miejską, która świet­nie się sprawdz­iła. Jej inic­jatywy będą nadal przez nas wspierane.

Doprowadz­imy do pow­sta­nia Domu Dzi­en­nego Pobytu dla naszych Seniorów na miejscu starej kotłowni przy ulicy Nowakowskiego.

Należy sobie zdawać sprawę, że wiele pro­jek­tów jest uza­leżnionych od możli­wości pozyska­nia środ­ków zewnętrznych, oraz od stanu finan­sów gminy. Niek­tóre pro­jekty być może trzeba będzie prze­sunąć w cza­sie, by móc wykonać to, co aku­rat będzie pil­niejsze, bądź zna­jdą się na ten konkretny cel środki z zewnątrz. A taką inwest­y­cję trzeba najpierw zro­bić za swoje, dopiero potem dostaje się owe środki.

Cztero­let­nią zespołową pracą udowod­nil­iśmy, że potrafimy real­i­zować cele, jakie sobie wyz­naczamy. Może­cie Państwo porów­nać nasz pro­gram z roku 2006 ze spra­woz­daniem z mija­jącej kadencji, jakie tutaj na stronie zamieś­cil­iśmy. Nie rzu­camy słów na wiatr, robimy nawet więcej, niż obiecu­jemy. Jako sprawd­zona i wiary­godna ekipa chcemy kon­tyn­uować pracę dla Bło­nia — naszej Małej Ojczyzny.

Krótkie podsumowanie mijającej kadencji 2006-2010

Szanowni Państwo

Cztery lata temu w wyb­o­rach samorzą­dowych w gminie Błonie zostałem przez Was
wybrany na stanowisko bur­mistrza. Starałem się, by ten wielki honor i zaszczyt, jaki mnie z Waszej strony spotkał, został należy­cie spełniony. Dziś pora na rachunek sum­ienia, radość z sukcesów i żal z powodu porażek. Na szczęś­cie tych ostat­nich było niewiele. Udało się zro­bić prawie wszys­tko, co obiecy­wałem na spotka­ni­ach wybor­czych przed laty. Na miejscu starego kina stoi dziś piękne, nowoczesne Cen­trum Kul­tury. Pow­staje blok mieszkalny przy ulicy Engel­mana. Udało się wykonać remont drogi wojew­ódzkiej 579 na odcinku bieg­ną­cym przez miasto, wraz z wymi­aną niemal całej infra­struk­tury medi­al­nej pod nim i nowym odwod­nie­niem. Na ukończe­niu jest doku­men­tacja nowego prze­biegu drogi wojew­ódzkiej 579 śladem ulicy Towarowej i wiaduktu nad torami kole­jowymi. Na skrzyżowa­niu ulic Poni­a­towskiego i Nowakowskiego zain­stalowal­iśmy tym­cza­sowe światła, udało się również doprowadzić do rozpoczę­cia pro­cesu inwest­y­cyjnego prze­bu­dowy drogi wojew­ódzkiej 720 od Biedronki do skrzyżowa­nia z ulicą Szkolną. Wyre­mon­towal­iśmy i wybu­dowal­iśmy wiele nowych ulic i chodników.

Pozyskaliśmy w tej kadencji ponad 30 mil­ionów zło­tych dotacji — głównie z Unii Europe­jskiej, ale też z min­is­terstw i roz­maitych kra­jowych fun­duszy celowych. Zro­bil­iśmy bardzo dużo dla pro­mocji gminy. Błonie w medi­ach przed­staw­iane jest często i bardzo pozy­ty­wnie. Nie jest to proste w dzisiejszych cza­sach, ponieważ powszech­nie króluje tania sen­sacja, i media wolą relacjonować zbrod­nie, pożary i inne nieszczęś­cia. Na szczęś­cie jest tu tyle pozy­ty­wnych zdarzeń, że na brak zain­tere­sowa­nia ze strony mediów narzekać nie możemy. Pokazują Dni Bło­nia, msze na rynku, naszą mul­ti­me­di­alną fontannę, prze­jazd Tour de Pologne, etc. Pro­fesjon­al­nie prowad­zona akcja pro­mo­cyjna gminy w telewizji kosz­towała nas około 23 tysiące za 65 emisji spotu reklam­owego w korzyst­nym cza­sie antenowym — pro­mu­jąc się sami sko­rzys­tal­iśmy z bardzo atrak­cyjnej promocji.

Wybu­dowal­iśmy kilka nowych boisk — przy Szkole Pod­sta­wowej nr 1, Szkole Pod­sta­wowej nr 2, boisko “Orlik” przy Liceum, odd­al­iśmy również do użytku nową salę gim­nasty­czną przy Gim­nazjum nr 2. Niedawno odd­awal­iśmy do użytku zespół boisk przy szkole w Bie­niewicach. Na wszys­t­kich tych obiek­tach odby­wają się zaję­cia lek­cyjne, po godz­i­nach dostępne są wszys­tkim zain­tere­sowanym, oczy­wiś­cie po uzgod­nie­niu z dyrekcją placówki. W sali gim­nasty­cznej przy Gim­nazjum nr 2 często jeszcze po północy trwają zajęcia.

Na tere­nie miasta pow­stało wiele placów zabaw dla naszych najmłodszych.

Pow­stała i akty­wnie dzi­ała Młodzieżowa Rada Miasta. Modzi ludzie uczą się w niej zasad samorząd­ności i pod­staw orga­ni­za­cji. Ze świet­nymi wynikami — bieg Run4Fun będący atrakcją Dni Bło­nia, to między innymi zasługa młodych rad­nych. W tym roku niemal samodziel­nie zor­ga­ni­zowali Dzień Sportu, więcej o ich inic­jatywach można przeczy­tać na stronie, którą sami stworzyli.

Dynam­icznie rozwija się strefa prze­mysłowa w Passie, bezrobo­cie spadło. Oprócz komu­nal­nego bloku przy Engel­mana, pow­stają obiekty pry­wat­nych dewelop­erów — duży blok przy 3-​go Maja, osiedla przy stacji kole­jowej w Bło­niu i w Żukówce. Wyre­mon­towal­iśmy nasze Cen­trum Medy­czne, dob­iega końca remont elewacji i docieple­nie. Udało się kupić nowe aparaty RTUUSG oraz sporo drob­niejszego wyposaże­nia. Gmina dofi­nan­sowuje również dyżury lekarzy-​specjalistów, żeby nasi mieszkańcy mogli na miejscu sko­rzys­tać z ich porad.

Stary, zru­jnowany budynek dawnego Banku Spółdziel­czego został wybur­zony, na jego miejscu Komenda Wojew­ódzka Policji buduje nowoczesny komis­ariat. W nowym budynku swoją siedz­ibę zna­jdzie Straż Miejska, oraz cen­trum mon­i­toringu miejskiego. Razem z mon­i­toringiem pow­staje sieć światłowodowa, która poz­woli na dostar­czanie mieszkań­com dar­mowego internetu.

Oprócz załatwia­nia spraw, jakie załatwić obiecy­wałem w trak­cie kam­panii wybor­czej, oczy­wiś­cie pojaw­iło się sporo zupełnie nowych pro­jek­tów. Udało się doprowadzić do rewital­iza­cji doliny rzeki Rokit­nicy, przepły­wa­jącej przez nasze miasto, wybu­dowal­iśmy piękny dep­tak wzdłuż rzeki od cmen­tarza aż po tory kole­jowe. Gdzie tylko się dało, budowal­iśmy parkingi, żeby choć trochę rozluźnić bardzo zatłoc­zone doty­chczas istniejące.

Odzyskaliśmy dla miasta i wyre­mon­towal­iśmy starą har­cówkę — swoje lokum znalazł tam Ośrodek Pomocy Społecznej. Wielkim prob­le­mem jest brak miejsc w naszych przed­szko­lach. Ogłos­zony został prze­targ na doku­men­tację budowy nowego przed­szkola obok ist­niejącego przedzkola nr 2. Nowoczesny, dwa razy więk­szy budynek poz­woli rozwiązać prob­lem braku miejsc.

W ubiegłym roku przez całą zimę na błońskim rynku dzi­ałało sztuczne lodowisko. W tym roku również można będzie posza­leć na łyżwach. Na ostat­niej sesji Rady Miasta wprowadzil­iśmy to zadanie do tegorocznego budżetu.

W tej kam­panii wybor­czej kon­trkandy­daci szer­mują argu­mentem, że gmina została zadłużona — jest to argu­ment dem­a­gog­iczny. Pozyskaliśmy z zewnątrz ponad 30 mil­ionów zło­tych, aby real­i­zować inwest­y­cje z uni­jnym dofi­nan­sowaniem musimy wspierać się kredy­tami. Kto z Państwa w swo­jej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, przy budowie domu czy zakupie mieszka­nia, nie wspo­ma­gał się kredytem? Prawie każdy. Nie roz­maw­iamy tu o zadłuża­niu się powyżej zdol­ności kredy­towej. Mówimy o nor­mal­nym kredy­cie inwest­y­cyjnym, mają­cym pełné pokrycie i zabez­piecze­nie w przy­chodach gminy. Żeby wyko­rzys­tać otrzy­mane dotacje zewnętrzne, musimy objęte nimi inwest­y­cje wykonać z włas­nych środ­ków, i dopiero po ich ukończe­niu możemy dostać zwrot nakładów. Jak już wspom­ni­ałem — udało się pozyskać bardzo dużo dotacji zewnętrznych, czas na ich wyko­rzys­tanie jest ogranic­zony. Do wyboru było: Wstrzy­mać wszys­tkie inne inwest­y­cje, albo wziąć kredyt. Z pełną świado­moś­cią wybrałem kredyt, ponieważ Błonie zasługuje na przyspiesze­nie roz­woju, i Błonie stać na to przyspieszenie.

Subskrybuje zawartość